Kontakt

Światowa Deklaracja w sprawie Sepsy

(The World Sepsis Declaration)

Sepsa jest jednym z najczęstszych, ale niestety rzadko rozpoznawanych zespołów chorobowych, zarówno w krajach rozwiniętych jak i w krajach rozwijających się. Co roku występuje ona u 20-30 milionów pacjentów w skali globalnej, w tym ponad 6 milionów przypadków sepsy u noworodków i małych dzieci i ponad 100 000 przypadków sepsy w położnictwie. Na świecie, co kilka sekund umiera ktoś z powodu sepsy. W krajach rozwiniętych częstość występowania sepsy dramatycznie narasta, w ostatniej dekadzie o 8-13% corocznie. Obecnie sepsa powoduje więcej zgonów niż rak piersi i rak jelita grubego razem wzięte. Przyczyny tego wzrostu są różne, między innymi związane są ze starzeniem się populacji, narastającą liczbą interwencji o wysokim ryzyku we wszystkich grupach wiekowych, a także ze wzrostem wielooporności drobnoustrojów i ich zwiększonej wirulencji. W krajach rozwijających się, do wzrostu śmiertelności z powodu sepsy przyczynia się bieda, niedożywienie, brak dostępu do szczepionek i zbyt późno rozpoczynane leczenie.

Mimo dużej częstości występowania sepsa praktycznie nie jest znana opinii publicznej i często niewłaściwie przedstawiana, jako „zatrucie krwi” (posocznica).

Sepsa powstaje, gdy reakcja organizmu na zakażenie uszkadza własne tkanki i organy. Może doprowadzić do wstrząsu, niewydolności wielonarządowej i śmierci, szczególnie, gdy nie zostanie wcześnie rozpoznana i właściwie leczona. Sepsa pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu zakażeń pomimo postępów współczesnej medycyny, takich jak szczepionki, antybiotyki i intensywna terapia. Szpitalna śmiertelność z powodu sepsy waha się między30 a60%.

Aby zatrzymać wzrastającą tendencję i podjąć właściwe kroki dla odwrócenia globalnego wzrostu zgonów z powodu sepsy, my - globalna społeczność zajmująca się sepsą - prezentujemy ten powszechny apel do wspólnego działania o światowym zakresie.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich właściwych decydentów, odsyłając ich do zasadniczych celów naszej działalności, o zainicjowanie niezbędnych priorytetowych działań i o zapewnienie środków i wsparcie ze strony rządów, agencji rozwojowych, organizacji zawodowych, zespołów reprezentujących opiekę zdrowotną, filantropów i dobroczyńców, do prywatnego sektora we wszystkich społecznościach.

Nawołujemy każdy kraj do formalnego stworzenia narodowego programu rozwoju dla osiągnięcia ustalonych celów do 2020 roku.

 

Cele globalne

 • Należy umieścić sepsę w planach rozwojowych. Deklaracja powinna zwiększyć polityczny priorytet dla sepsy przez wzrost świadomości dotyczącej rosnącego medycznego i ekonomicznego zagrożenia związanego z sepsą.
 • Należy upewnić się, że istnieje odpowiednie zabezpieczenie zarówno w zakresie właściwych obiektów i ich wyposażenia, jak i w zakresie wyszkolonego personelu dla leczenia i rehabilitacji pacjentów z sepsą.
 • Należy wspomagać wdrożenie międzynarodowych wytycznych postępowania w sepsie, aby usprawnić wczesne rozpoznanie i bardziej skuteczne leczenie sepsy oraz umożliwić właściwe zapobieganie i leczenie na całym świecie.
 • Należy mobilizować decydentów, aby strategie globalne zapobiegania i leczenia sepsy skierowane zostały do najbardziej potrzebujących.
 • Należy zaangażować na poziomach lokalnych i krajowych pacjentów, którzy przeżyli sepsę i tych, którzy przez sepsę zostali pozbawieni bliskich, do planowania strategii zmniejszenia częstości występowania sepsy i poprawy wyników jej leczenia.

 

Kluczowe cele, które powinny być osiągnięte do 2020 roku

 • Częstość występowania sepsy będzie się globalnie obniżać poprzez wdrożenie strategii zapobiegania sepsie.
 • Do 2020r. częstość występowania sepsy ulegnie obniżeniu o przynajmniej 20% przez promowanie zasad ogólnej higieny i odkażania rąk, właściwej higieny w położnictwie, poprawy służb sanitarnych i odżywiania oraz dostarczenia czystej wody i realizacji programów szczepień w zagrożonych populacjach krajów o ograniczonych środkach.
 • Śmiertelność z powodu sepsy ulegnie obniżeniu u dzieci (włączając noworodki) i u dorosłych przez promocję oraz wdrożenie systemów wczesnego rozpoznawania i ujednoliconego szybkiego leczenia.
 • Do 2020 roku, co najmniej 2/3 organizacji opieki zdrowotnych zainteresowanych krajów wesprze Deklarację i włączy rozpoznawanie i rejestrowanie przypadków sepsy do rutynowego postępowania we wszystkich przypadkach nagłych zachorowań.
 • Do 2020 roku dostępne będą we wszystkich krajach systemy zapewniające skuteczną kontrolę przypadków występowania sepsy. Wszystkie kraje określać będą czas od wystąpienia sepsy do rozpoczęcia najistotniejszego podstawowego postępowania: leczenia antybiotykami, leczenia płynami, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.
 • Do 2020 roku odsetek przeżywalności pacjentów z sepsą u noworodków, dzieci i dorosłych powinien wzrosnąć o dalsze 10% w porównaniu z poziomem z 2010 roku. Będzie to monitorowane i wykazane przez ustanowienie rejestrów przypadków sepsy i stanowić kontynuację inicjatyw rozpoczętych przez Surviving Sepsis Campaign i International Pediatric Sepsis Initiative.
 • Zrozumienie pojęcia sepsy ulegnie poprawie zarówno w sferze opinii publicznej jak i w obszarze profesjonalnym.
 • Do 2020 roku sepsa stanie się słowem powszechnym i synonimem potrzeby nagłej interwencji. Społeczeństwo będzie dużo lepiej wiedziało, jakie są wczesne sygnały ostrzegawcze wystąpienia sepsy. Wzrosną oczekiwania, co do jakości opieki nad pacjentami z sepsą i opóźnienia we wdrożeniu właściwego leczenia będą powszechnie kwestionowane.
 • Do 2020 roku we wszystkich zainteresowanych krajach ustalone zostaną potrzeby szkoleniowe dla pracowników opieki zdrowotnej w zakresie sepsy i włączone zostaną do wszystkich programów szkolenia medycznego, przeddyplomowego i podyplomowego. Poprawi się rozpoznawanie sepsy przez personel medyczny, jako powszechnego powikłania interwencji medycznych obciążonych ryzykiem, co spowoduje zmniejszenie liczby pacjentów narażonych na to ryzyko.
 • Na całym świecie poprawi się dostęp do usług rehabilitacyjnych dla pacjentów z przebytą sepsą.
 • Do 2020 roku wszystkie zainteresowane kraje ustalą standardy i zapewnią środki dla właściwej opieki nad pacjentami wypisywanymi ze szpitala po przebyciu sepsy.
 • Znacznej poprawie ulegnie ocena globalnego zagrożenia sepsą oraz wpływu na to zagrożenie działań kontrolnych i terapeutycznych.
 • Do 2020 roku wszystkie kraje zainteresowane ustalą ochotnicze lub obowiązkowe systemy rejestru przypadków sepsy, które będą zgodne i uzupełniające do danych wymaganych przez społeczności międzynarodowe, dla przedstawienia sepsy, jako powszechnego problemu zdrowotnego. Społeczność międzynarodowa pracować będzie nad ustaleniem międzynarodowych zasad rejestracji przypadków sepsy.
 

prof. dr hab. Andrzej Kübler
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

↑ Do góry

 

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.