Kontakt

II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – podsumowanie

II Kongres „Pokonać Sepsę” odbył się we Wrocławiu w dniach 25-27. maja 2017 roku.

Na podstawie wydanych plakietek można przyjąć, że brało w nim udział 568 uczestników. Na 26 sesjach naukowych wygłoszono 89 referatów, a ponadto 32 prace przedstawiono w formie plakatów.

W Kongresie uczestniczyli wykładowcy zagraniczni z 12 krajów: Polski, Szwecji, Niemiec, USA, Kanady, Południowej Afryki, Austrii, Hiszpanii, Anglii, Czech, Słowacji i Serbii.

Kongres rozpoczął się od wykładów inauguracyjnych: prof. Konrada Reinharda – przewodniczącego Światowego Sojuszu ds. Sepsy (Global Sepsis Alliance), który przedstawił aktualne zagrożenie sytuacji zdrowotnej na świecie z powodu narastającego występowania sepsy, a także mówił o próbach zapobiegania temu zagrożeniu poprzez działania międzynarodowe, w tym przyjęcie przez WHA rezolucji w sprawie sepsy, która została uchwalona w czasie trwania naszego Kongresu.

Profesor Frank Brunkhorst przedstawił aktualne kierunki badań naukowych nad sepsą ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji pozaustrojowej mediatorów (cytokin) uwalnianych w organizmie podczas tworzenia się sepsy.

Profesor Andrzej Kübler przedstawił działania podjęte dla oceny sytuacji związanej z występowaniem sepsy w Polsce, omówił wyniki badań epidemiologicznych dotyczących sepsy w OIT w Polsce, a także przedstawił program działań potrzebnych do zmniejszenia zagrożenia zdrowotnego związanego z sepsą w naszym kraju.

Sesje naukowe poświęcone były różnym aspektom zapobiegania, rozpoznawania i leczenia sepsy. Można wśród nich wyróżnić kilka kierunków tematycznych:

1. Sesje dotyczące epidemiologii i rozpoznawania zakażeń oraz sepsy prowadzone wspólnie z mikrobiologami. Sesje te omawiały epidemiologię zakażeń szpitalnych, metody monitorowania zakażeń, postępy w sposobach rozpoznawania zakażeń oraz postępy w antybiotykoterapii.
Pośród tych sesji wyróżnić należy sesję Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków oraz sesje Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Sekcji Mikrobiologii Zakażeń Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2. Sesje poświęcone diagnostyce i leczeniu sepsy w OIT.
Sesje te zajmowały się postępami w specjalistycznej diagnostyce sepsy w OIT oraz różnymi metodami intensywnego leczenia sepsy. Specjalna sesja dotyczyła zmian czynności podstawowych dla życia narządów w przebiegu sepsy. Dwie sesje poświęcone zostały postępom w pozaustrojowych metodach leczenia sepsy.

3. Sesje poświęcone rozpoznawaniu i leczeniu sepsy w różnych specjalnościach medycznych.
Były to sesje dotyczące: roli medycyny ratunkowej w rozpoznawaniu i leczeniu sepsy; zagrożeń związanych ze współcześnie występującymi chorobami zakaźnymi – w tym także chorobami tropikalnymi i gorączką Ebola; zakażeń w chirurgii; sepsy w populacji pediatrycznej, a także problemów medycznych i prawnych (błędy i zdarzenia niepożądane) w rozpoznawaniu i leczeniu sepsy.

4. Sesje specjalne.
Do takich sesji należała sesja poświęcona wieloletniej współpracy między Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu a Klinikami Anestezjologii Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie w obszarze eksperymentalnego leczenia sepsy.
Dwie sesje pielęgniarskie poświęcone były postępom rozpoznawania i leczenia sepsy z punktu widzenia personelu pielęgniarskiego.
Trzy sesje plakatowe (2 lekarskie i 1 pielęgniarska) pozwoliły na przedstawienie wyników aktualnych badań nad sepsą w różnych ośrodkach w kraju przez młodych badaczy.

Głównym sukcesem Kongresu było interdyscyplinarne przedstawienie problemu sepsy. Ponieważ sepsa dotyczy niemal wszystkich dziedzin medycznych, konieczna jest jak najszersza współpraca interdyscyplinarna dla utworzenia i wdrożenia programu „Pokonać sepsę” w Polsce w podobnym wymiarze, w jakim prowadzi się obecnie krajowe programy walki z chorobami układu krążenia i z chorobami nowotworowymi.

Zobacz również

W dniach 13–15 września 2017 roku w Paryżu odbędzie się XVII Kongres European Shock Society.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego z przykrością informujemy, że w zawiązku z obecną sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni odwołać Konferencję „Wrocławskie Spotkanie z Sepsą” w dniach 15-16.05.2020 r.
Dobiegło końca forum SepsEast2016. Specjalnie dla nas podsumował je prof. Zsolt Molnar, przewodniczący Komitetu Naukowego.
21-24 marca 2017: 37. Międzynarodowe Sympozjum Intensywnej Opieki Medycznej i Medycyny Ratunkowej.

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2019 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.