Kontakt

II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – podsumowanie

II Kongres „Pokonać Sepsę” odbył się we Wrocławiu w dniach 25-27. maja 2017 roku.

Na podstawie wydanych plakietek można przyjąć, że brało w nim udział 568 uczestników. Na 26 sesjach naukowych wygłoszono 89 referatów, a ponadto 32 prace przedstawiono w formie plakatów.

W Kongresie uczestniczyli wykładowcy zagraniczni z 12 krajów: Polski, Szwecji, Niemiec, USA, Kanady, Południowej Afryki, Austrii, Hiszpanii, Anglii, Czech, Słowacji i Serbii.

Kongres rozpoczął się od wykładów inauguracyjnych: prof. Konrada Reinharda – przewodniczącego Światowego Sojuszu ds. Sepsy (Global Sepsis Alliance), który przedstawił aktualne zagrożenie sytuacji zdrowotnej na świecie z powodu narastającego występowania sepsy, a także mówił o próbach zapobiegania temu zagrożeniu poprzez działania międzynarodowe, w tym przyjęcie przez WHA rezolucji w sprawie sepsy, która została uchwalona w czasie trwania naszego Kongresu.

Profesor Frank Brunkhorst przedstawił aktualne kierunki badań naukowych nad sepsą ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji pozaustrojowej mediatorów (cytokin) uwalnianych w organizmie podczas tworzenia się sepsy.

Profesor Andrzej Kübler przedstawił działania podjęte dla oceny sytuacji związanej z występowaniem sepsy w Polsce, omówił wyniki badań epidemiologicznych dotyczących sepsy w OIT w Polsce, a także przedstawił program działań potrzebnych do zmniejszenia zagrożenia zdrowotnego związanego z sepsą w naszym kraju.

Sesje naukowe poświęcone były różnym aspektom zapobiegania, rozpoznawania i leczenia sepsy. Można wśród nich wyróżnić kilka kierunków tematycznych:

1. Sesje dotyczące epidemiologii i rozpoznawania zakażeń oraz sepsy prowadzone wspólnie z mikrobiologami. Sesje te omawiały epidemiologię zakażeń szpitalnych, metody monitorowania zakażeń, postępy w sposobach rozpoznawania zakażeń oraz postępy w antybiotykoterapii.
Pośród tych sesji wyróżnić należy sesję Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków oraz sesje Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Sekcji Mikrobiologii Zakażeń Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2. Sesje poświęcone diagnostyce i leczeniu sepsy w OIT.
Sesje te zajmowały się postępami w specjalistycznej diagnostyce sepsy w OIT oraz różnymi metodami intensywnego leczenia sepsy. Specjalna sesja dotyczyła zmian czynności podstawowych dla życia narządów w przebiegu sepsy. Dwie sesje poświęcone zostały postępom w pozaustrojowych metodach leczenia sepsy.

3. Sesje poświęcone rozpoznawaniu i leczeniu sepsy w różnych specjalnościach medycznych.
Były to sesje dotyczące: roli medycyny ratunkowej w rozpoznawaniu i leczeniu sepsy; zagrożeń związanych ze współcześnie występującymi chorobami zakaźnymi – w tym także chorobami tropikalnymi i gorączką Ebola; zakażeń w chirurgii; sepsy w populacji pediatrycznej, a także problemów medycznych i prawnych (błędy i zdarzenia niepożądane) w rozpoznawaniu i leczeniu sepsy.

4. Sesje specjalne.
Do takich sesji należała sesja poświęcona wieloletniej współpracy między Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu a Klinikami Anestezjologii Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie w obszarze eksperymentalnego leczenia sepsy.
Dwie sesje pielęgniarskie poświęcone były postępom rozpoznawania i leczenia sepsy z punktu widzenia personelu pielęgniarskiego.
Trzy sesje plakatowe (2 lekarskie i 1 pielęgniarska) pozwoliły na przedstawienie wyników aktualnych badań nad sepsą w różnych ośrodkach w kraju przez młodych badaczy.

Głównym sukcesem Kongresu było interdyscyplinarne przedstawienie problemu sepsy. Ponieważ sepsa dotyczy niemal wszystkich dziedzin medycznych, konieczna jest jak najszersza współpraca interdyscyplinarna dla utworzenia i wdrożenia programu „Pokonać sepsę” w Polsce w podobnym wymiarze, w jakim prowadzi się obecnie krajowe programy walki z chorobami układu krążenia i z chorobami nowotworowymi.

Zobacz również

21-24 marca 2017: 37. Międzynarodowe Sympozjum Intensywnej Opieki Medycznej i Medycyny Ratunkowej.
W dniach 9-11 września 2015 r. po raz siódmy odbył się w Weimarze kongres Sepsis Update organizowany co dwa lata przez Niemieckie Towarzystwo Sepsy (Deutsche Sepsis Gesellschaft) we współpracy ze wschodnioeuropejskim forum sepsy SepsEast.
Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych podczas II Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”.

Wspierają nas:

Philips

Współpracują z nami:

Fundacja Jagoda Profilaktyka zakażeń
telefon

+48 71 733 23 10

adres

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Koordynacja:
Grupa casusBTL

© 2015-2016 Stowarzyszenie Pokonać Sepsę. All rights reserved.

@Pokonać Sepse